PRIVACYVERKLARING

Wat wordt gedekt door deze Privacyverklaring?

Via deze Privacyverklaring wensen wij u te informeren over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken als verwerkingsverantwoordelijke wanneer wij onze activiteiten uitvoeren of wanneer u gebruik maakt van de Site en de daarop aangeboden formulieren en toepassingen, aan wie wij deze informatie doorgeven, wat uw rechten zijn en wie u kunt contacteren voor meer informatie.

Wanneer wij verwijzen naar “de Site”, bedoelen wij de webpagina’s die beginnen met de volgende url: https://www.uwzon.be/.

De Site kan links bevatten naar andere websites. Hoewel wij trachten enkel links te voorzien naar websites die onze hoge standaarden inzake gegevensbescherming delen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud en het beleid inzake gegevensbescherming van deze websites. Deze Privacyverklaring heeft enkel betrekking op gegevens verzameld door Uw Zon.

Wanneer u links op de Site aanklikt, raden wij u sterk aan eerst de Privacyverklaring op de betrokken websites te lezen alvorens persoonlijke gegevens vrij te geven.

Weet dat er, wanneer u onze pagina’s op Facebook of op Instagram bezoekt, al dan niet via de snelkoppeling op onze website, cookies door Facebook resp. Instagram worden verwerkt. Op basis daarvan kunnen wij meer informatie bekomen – op een compleet geanonimiseerde wijze – over het publiek dat onze social media pagina’s bezoekt. Voor meer informatie over waarom en hoe persoonsgegevens in dat kader worden verwerkt, verwijzen we naar het Privacybeleid en de Cookie Policy op de website van deze platformen:

 • Cookie policy Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
 • Privacybeleid Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
 • Cookie Policy Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370
 • Privacybeleid Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Ik ben een website bezoeker

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • de goede organisatie van onze diensten;
 • de behandeling van vragen, verzoeken en klachten verzonden via online formulieren (het contactformulier enz.);
 • het verzamelen van statistieken over het gebruik van deze Site;
 • het verbeteren van de prestaties en het uitzicht van deze Site.

Ik ben een (potentiële) klant

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • klantenbeheer;
 • beheer van bestellingen;
 • facturatie en boekhouding;
 • de goede organisatie van onze diensten;
 • behandelen van vragen, verzoeken en klachten;
 • beheer van geschillen;
 • public relations;
 • statistieken en marktonderzoek;
 • veiligheid;
 • logistiek;
 • naleven van wettelijke verplichtingen.

Ik ben (een contactpersoon van) een leverancier, een zakelijk contact of eender welke andere persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • leveranciersbeheer en beheer van andere zakelijke contacten;
 • beheer van bestellingen en leveringen;
 • facturatie en boekhouding;
 • het verstrekken van informatie over onze onderneming, producten, diensten en speciale aanbiedingen;
 • de goede organisatie van onze diensten;
 • behandelen van vragen, verzoeken en klachten;
 • beheer van geschillen;
 • public relations;
 • statistieken en marktonderzoek;
 • veiligheid
 • logistiek;
 • naleven van wettelijke verplichtingen.

Ik ben een sollicitant

Het doeleinde waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt, is het registeren van uw sollicitatie voor een tewerkstelling binnen ons bedrijf en, indien deze sollicitatie tot het begin van een selectieprocedure leidt, het aanmaken van uw profiel, wat betekent dat wij alle nodige gegevens zullen verwerken die vereist zijn om uw sollicitatie te kunnen beoordelen met het oog op een mogelijke aanwerving. Deze beoordeling kan ook een beoordeling door een externe partij (“assessment”) omvatten.

In het geval van een positieve beoordeling en beslissing u aan te werven, zullen we uw persoonsgegevens ook gebruiken om de arbeidsovereenkomst voor te bereiden.

In het geval van een beslissing u niet aan te werven, zullen we uw persoonsgegevens ook bewaren gedurende een welbepaalde periode, met name om u in de toekomst te kunnen contacteren wanneer eventuele toekomstige opportuniteiten aansluiten bij uw profiel.

Op basis van welke rechtsgronden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Ik ben een website bezoeker

Wanneer u ons contacteert via het online contactformulier, zullen uw persoonsgegevens in principe worden verwerkt voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (namelijk het belang om uw vragen, verzoeken en klachten op de best mogelijke wijze te behandelen).

In dit verband zullen wij steeds geval per geval bepalen of onze belangen opwegen tegen uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden. Indien u hierover meer informatie wenst, kan u steeds met ons contact opnemen.

Ik ben een (potentiële) klant of (een contactpersoon van) een leverancier, een zakelijk contact of eender welke andere persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden:

 • met het oog op het sluiten en het uitvoeren van met u gesloten overeenkomsten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) boekhouding, facturatie en leveringen;
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • in het kader van het gerechtvaardigd belang van onze onderneming en/of een derde partij, zoals (maar niet beperkt tot) het goede verloop van onze zakelijke activiteiten, klantenbeheer, leveranciersbeheer enz. en na het verrichten van een belangenafweging. Indien u hierover meer informatie wenst, kunt u steeds met ons contact opnemen.

Indien wij wettelijk verplicht zijn om uw vrije, geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige toestemming te verkrijgen om uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken (bijv. marktonderzoek activiteiten), zullen wij uw gegevens enkel voor deze doeleinden verwerken wanneer wij een dergelijke toestemming van u hebben ontvangen.

Ik ben een sollicitant

De verwerking van uw persoonsgegevens is nodig om maatregelen te kunnen nemen voorafgaand aan het sluiten van een arbeidsovereenkomst en het is in ons gerechtvaardigd belang i.e. het belang om u te beoordelen alvorens u een aanbod van tewerkstelling te doen, wat ons eveneens in uw belang lijkt (of alleszins weegt dit niet op tegen ons belang). Het bijhouden van uw gegevens gedurende een welbepaalde periode om u te contacteren in geval van toekomstige opportuniteiten kadert ook binnen ons gerechtvaardigd belang.

Welke rechten heeft u?

U beschikt over verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Met name heeft u het recht om:

 • inzage te verwerven in uw persoonsgegevens en er een kopie van te ontvangen;
 • te vragen om uw persoonsgegevens te updaten of te verbeteren, indien u meent dat deze onjuist of onvolledig zijn;
 • te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, of de wijze waarop wij deze gegevens gebruiken te beperken, indien u meent dat wij niet (meer) over een rechtmatige verwerkingsgrond beschikken;
 • uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming);
 • uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en deze over te dragen aan een andere partij (voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming of de uitvoering van een overeenkomst);
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij gerechtvaardigde belangen als rechtsgrond gebruiken, waarop wij de verwerking zullen stopzetten tenzij wij prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben.

Met het oog op de uitoefening van de bovenstaande rechten kunt u:

 • een e-mail versturen naar info@uwzon.be; of
 • een schriftelijk verzoek richten aan Uw Zon, Smedenstraat 34, 8000 Brugge (België).

U kunt deze contactgegevens eveneens gebruiken indien u een klacht wenst te formuleren met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Indien u ontevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens behandelen, heeft u het recht om klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (in België: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 274 48 00, e-mail contact@apd-gba.be).

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Ik ben een website bezoeker

Wij kunnen persoonsgegevens over u verkrijgen wanneer u de Site en de daarop aangeboden toepassingen gebruikt.

De Site kan ook cookies gebruiken om statistieken te verzamelen over de bezoeken aan deze Site teneinde de prestaties en het uitzicht te verbeteren. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en hoe u ze kunt controleren, gelieve de cookie rubriek te raadplegen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Ik ben een website bezoeker

De voornaamste persoonsgegevens die wij via de Site verzamelen, hebben betrekking op de volgende specifieke diensten:

 • Contactformulier

Via de Site kunt u contact met ons opnemen om meer informatie te bekomen, alsook om vragen te stellen of advies te ontvangen. Wij verwerken in dit verband de volgende gegevens: uw naam, uw adres, uw e-mailadres en uw telefoonnummer en uw bericht.

 • Sollicitatieformulier

Via de Site kunt u contact met ons opnemen om te solliciteren op een van onze vacatures. Wij verwerken in dit verband de volgende gegevens: uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw bericht en uw CV.

De Site kan ook cookies gebruiken om statistieken te verzamelen over de bezoeken aan de Site teneinde de prestaties en het uitzicht te verbeteren. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en hoe u ze kunt controleren, gelieve de cookie rubriek te raadplegen.

Ik ben een (potentiële) klant of (een contactpersoon van) een leverancier, een zakelijk contact of eender welke andere persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt

De persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen het volgende inhouden:

 • standaard identificatie- en contactgegevens (bijv. naam, adres (privé/werk), telefoonnummer (privé/werk), e-mailadres (privé/werk);
 • persoonlijke eigenschappen (bijv. leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, taal, …);
 • financiële gegevens (bijv. bankrekeningnummer, …);
 • tewerkstellingsgegevens (bijv. de organisatie waarvoor u werkt, uw functietitel, …);
 • de door u opgegeven informatie in formulieren (bijv. contactformulieren) en aan alle mogelijke diensten en communicatiekanalen die wij aanbieden;
 • gegevens over de door u gewenste producten en diensten;
 • gegevens over hoe u onze producten en diensten gebruikt;
 • gegevens over uw woning/gebouw;
 • gegevens die u ons verstrekt wanneer u interesse toont in onze producten en diensten;
 • gegevens over hoe u met ons interageert en andere gelijkaardige informatie.

Ik ben een sollicitant

Zoals hierboven vermeld, kunt u solliciteren via het sollicitatieformulier op onze website.

Ik het kader van onze rekruterings- en selectieprocedure kan de verwerking van persoonsgegevens verder omvatten:

 • standaard informatie in verband met uw identiteit (naam, voorna(a)m(en), adres, …);
 • persoonlijke gegevens (geboorteplaats en -datum, nationaliteit, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, hobby’s en interesses, …);
 • uw foto indien u ons deze vrijwillig bezorgt;
 • gegevens in verband met uw professionele ervaring (profiel, gegevens over voormalige werkgevers, beëindiging van laatste tewerkstellingen en het geleverde werk, bijzondere projecten, …) met inbegrip van een referentieonderzoek indien u referenties hebt opgegeven in uw CV;
 • gegevens in verband met uw opleiding (diploma’s, certificaten, stages, bijzondere opleidingen, …);
 • talenkennis;
 • indien van toepassing, of u al dan niet over een arbeids- en/of verblijfsvergunning voor de Europese Economische Ruimte (EER) beschikt;
 • eventuele andere persoonlijke gegevens die u ons meedeelt bij uw sollicitatie, in uw CV of motivatiebrief, in verband met de uitoefening van de functie;
 • digitale beoordeling via het internet (aanwezigheid op sociale media), in de mate dat deze aanwezigheid openbaar is voor ons;
 • alle andere (dan de hierboven vermelde) persoonsgegevens die krachtens de wet moeten worden verwerkt.

U bent niet verplicht ons deze gegevens mee te delen. Indien u dit niet doet, kan dit uw kans op aanwerving wel negatief beïnvloeden.

Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven?

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen die redelijkerwijs de toegang tot deze gegevens nodig hebben met het oog op de verwezenlijking van één of meerdere van de hierboven vermelde doeleinden. Het kan onder meer gaan om de volgende derde partijen:

 • externe dienstleveranciers waarop wij een beroep doen voor verschillende zakelijke diensten;
 • onze klanten;
 • marketeers;
 • rechtshandhavings- en overheidsinstanties overeenkomstig de toepasselijke wetgeving;
 • externe professionele adviseurs (bijv. advocaten of consultants van Uw Zon).

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan ontvangers die zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waarvan de wetgeving niet dezelfde graad van gegevensbescherming biedt.

Welke cookies gebruiken wij en hoe kunt u ze beheren?

Deze Site gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden bewaard op uw computer of mobiel apparaat wanneer u deze Site bezoekt. Zij worden gebruikt om u een goede surfervaring te geven en laten u toe om de diensten op deze Site te gebruiken. Met uw toestemming kunnen ze ook worden gebruikt om statistieken te verzamelen teneinde websites te verbeteren.

U kunt meer informatie terugvinden over cookies op de volgende website: www.allaboutcookies.org.

Cookies kunnen worden onderverdeeld op basis van de volgende kenmerken:

 • Of het “sessie cookies” of “langdurige cookies” betreft:
 • Sessie cookies (“session cookies”): deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit.
 • Langdurige cookies (“persistent cookies”): deze cookies worden niet automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit, maar blijven bewaard op uw computer of mobiel apparaat gedurende een bepaalde periode (dit varieert van cookie tot cookie).
 • Of het “eerste partij cookies” of “derde partij cookies” betreft:
 • Eerste partij cookies (“First party cookies”): deze cookies worden geplaatst door ons of door één van onze verwerkers.
 • Derde partij cookies (“Third party cookies”): deze cookies worden geplaatst door een verwerkingsverantwoordelijke die deze Site niet beheert. Wij hebben geen toegang of controle tot deze cookies en deze cookies zijn onderworpen aan de Privacyverklaringen van de derde partijen.

Op deze Site gebruiken wij de volgende cookies: (i) XXX cookies en (ii) XXX cookies.

U kunt cookies inschakelen, uitschakelen en/of verwijderen via uw browser. De cookie instellingen kunnen meestal worden gevonden in het “opties” of “instellingen” menu van uw browser. De volgende links kunnen nuttig zijn om deze instellingen beter te begrijpen. U kunt ook steeds de “Help” knop van uw browser gebruiken voor meer informatie:

 • Cookie settings in Internet Explorer
 • Cookie settings in Firefox
 • Cookie settings in Chrome
 • Cookie settings in Safari

Gelieve te noteren dat door het uitschakelen van bepaalde cookies, u mogelijk niet meer in staat zult zijn om bepaalde applicaties van de Site te gebruiken.

Zijn uw persoonsgegevens beschermd?

Wij treffen strikte technische en organisatorische (veiligheids-)maatregelen om uw persoonsgegevens zowel online als offline te beschermen tegen toegang door onbevoegde personen, onrechtmatige verwerking, misbruik, beschadiging, verlies en vernietiging.

Deze maatregelen omvatten onder meer:

 • instructies en trainingen aan betrokken personeelsleden om ervoor te zorgen dat zij op de hoogte zijn van onze verplichtingen inzake gegevensbescherming wanneer zij persoonsgegevens behandelen;
 • administratieve en technische controles om de toegang tot persoonsgegevens te beperken tot wat noodzakelijk is;
 • technische veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van paswoorden, firewalls, antivirussoftware en versleuteling;
 • fysieke veiligheidsmaatregelen, zoals toegangscontrole tot onze bedrijfsruimten.

Hoewel wij gepaste veiligheidsmaatregelen nemen van zodra wij uw persoonsgegevens ontvangen, is met name de overdracht van gegevens via het internet (met inbegrip van e-mail) nooit volledig veilig. Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen, maar kunnen de veiligheid van de aan ons of door ons verstuurde persoonsgegevens nooit volledig garanderen.

Wij beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot personen die deze informatie redelijkerwijs nodig hebben om hun taken uit te voeren.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Ik ben een website bezoeker

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden.

Als algemene regel worden persoonsgegevens verkregen via formulieren op de websites bewaard voor een periode van 5 jaar.

Afhankelijk van de specifieke situatie kunnen wij uw persoonsgegevens echter voor langere periodes bewaren. Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien één van de volgende periodes langer is: (i) zo lang als noodzakelijk voor de betrokken activiteit of dienst; (ii) de wettelijk vereiste bewaarperiode; of (iii) de verjaringstermijn waarbinnen gerechtelijke procedures kunnen worden opgestart.

Ik ben een (potentiële) klant of (een contactpersoon van) een leverancier, een zakelijk contact of eender welke andere persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt

Als algemene regel worden de persoonsgegevens verwerkt in het kader van het gebruik van onze diensten bewaard gedurende een periode van 10 jaar vanaf het einde van de contractuele relatie (met inbegrip van garantieperiodes en diensten na verkoop).

E-mailverkeer wordt in principe gedurende XXX bewaard op onze server en gedurende XXX in back-up.

Afhankelijk van de specifieke situatie kunnen wij uw persoonsgegevens echter voor langere periodes bewaren. Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien één van de volgende periodes langer is: (i) zo lang als noodzakelijk voor de betrokken activiteit of dienst; (ii) de wettelijk vereiste bewaarperiode; of (iii) de verjaringstermijn waarbinnen gerechtelijke procedures kunnen worden opgestart.

Ik ben een sollicitant

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is in het licht van de hierboven vermelde doeleinden. Indien de sollicitatie niet uitmondt in een arbeidsrelatie, zullen uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende één jaar na het einde van de aanwervingsprocedure voor de doeleinden die hierboven worden besproken.

Worden uw persoonsgegevens gebruikt voor automatische besluitvorming?

Automatische besluiten zijn besluiten over personen die louter zijn gebaseerd op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en die rechtsgevolgen teweegbrengen die de betrokken personen aanzienlijk treffen.

In de regel gebruiken wij geen persoonsgegevens voor geautomatiseerde besluitvormingen. Wij nemen aldus geen beslissingen over u die enkel zijn gebaseerd op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Hoe contact met ons opnemen?

Als algemene regel worden persoonsgegevens verkregen via formulieren op de websites bewaard voor een periode van 5 jaar.

 • een e-mail te versturen naar info@uwzon.be;
 • te telefoneren naar +32 50/34 44 21;
 • een schriftelijk verzoek te versturen naar Uw Zon, Smedenstraat 34, 8000 Brugge (België).

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Om u te informeren wanneer wij de Privacyverklaring het laatst hebben aangepast, zullen wij bij iedere wijziging de datum van herziening bovenaan deze pagina aanpassen. De aangepaste Privacyverklaring zal dan gelden vanaf deze datum.

Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen en toevoegingen. Voor zover wij over uw e-mailadres beschikken, zullen wij u tevens elektronisch op de hoogte brengen van iedere wijziging aan deze Privacyverklaring.